+48 12 617 4807

joanna.putala(at)agh.edu.pl


Studia podyplomowe Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

Program studiów Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych obejmuje podstawy technologii sieci teleinformatycznych oraz powiązane z nimi aspekty bezpieczeństwa sieci i systemów. Program obejmuje podstawy sieci IP z rozszerzeniem w kierunku bezpieczeństwa sieci, system operacyjny Linux i jego bezpieczeństwo, lokalne sieci komputerowe z aspektami bezpieczeństwa, podstawy bezpiecznych, rozległych sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem rutingu, programowanie w języku Python ukierunkowane na aspekty bezpieczeństwa sieci i systemów, wirtualizację sieci teleinformatycznych. Dodatkowo w programie studiów przewidziano wykłady wprowadzające w tematykę architektury sieci teleinformatycznych, prawnych zagadnień bezpieczeństwa sieci i systemów oraz podstaw bezpieczeństwa sieciowego.

Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

Program studiów obejmuje podstawy technologii sieci teleinformatycznych oraz powiązane z nimi aspekty bezpieczeństwa sieci i systemów. Program obejmuje podstawy sieci IP z rozszerzeniem w kierunku bezpieczeństwa sieci, system operacyjny Linux i jego bezpieczeństwo, lokalne sieci komputerowe z aspektami bezpieczeństwa, podstawy bezpiecznych, rozległych sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem rutingu, programowanie w języku Python ukierunkowane na aspekty bezpieczeństwa sieci i systemów, wirtualizację sieci teleinformatycznych.
Zobacz szczegółowy program Studiów!

PROGRAM
Dla Kogo?

Studia podyplomowe Bezpieczne sieci teleinformatyczne adresowane są do osób z wyższym wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia, niekoniecznie wykształceniem technicznym. Program umożliwia zdobycie niezbędnych umiejętności osobom nie mającym wykształcenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji. Wymagana jest ogólna wiedza i umiejętności z zakresu obsługi komputera, ugruntowana wiedza informatyczna z zakresu szkoły średniej, studiów wyższych oraz silna motywacja do intensywnej pracy w ramach oferowanych zajęć. Nauczymy, ale także wskażemy czego należy się uczyć, jak należy się uczyć/szkolić, z jakich źródeł należy korzystać, pomożemy efektywnie ze źródeł zewnętrznych korzystać.

SŁUCHACZE

Rekrutacja

Rok akademicki 2024/25

Rekrutacja na studia podyplomowe Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych (BST) trwa do 30 września 2024. Kandydatów na słuchaczy studiów podyplomowych prosimy o złożenie w sekretariacie studiów następujących dokumentów:

  1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  2. oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych AGH;
  3. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczonej kserokopii dyplomu;
  4. poświadczenia wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na studiach podyplomowych wynosi maksymalnie 30.

Całkowity koszt studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych" wynosi 7900 PLN (w tym opłata operacyjna 100 PLN). Opłata za pierwszy semestr studiów wynosi 4600 PLN, opłata za drugi semestr wynosi 3300 PLN. Szczegółowe dane niezbędne do wykonania przelewu (numer konta, termin płatności) podane zostaną kandydatom wraz z decyzją o przyjęciu na studia podyplomowe BST. Opłaty dokonać będzie można w dwóch semestralnych ratach. Zajęcia na studiach rozpoczynają się w pierwszej połowie października 2024 roku.

Dokumenty

Dokumenty o pobrania

Na etapie rekrutacji na studia podyplomowe, kandydatów na słuchaczy studiów prosimy o złożenie w sekretariacie studiów w postaci elektronicznej (skan dokumentów wysłany na adres e-mail): formularza zgłoszeniowego, oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych AGH, skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Po zakończeniu rekrutacji prosimy o dostarczenie oryginałów dokumentów wraz dyplomem ukończenia studiów (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem) i poświadczenia wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów.:

  1. Formularz zgłoszeniowy:
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem:

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie:

Tu jesteśmy:

Sekretariat studiów podyplomowych

Instytut Telekomunikacji AGH

mgr Joanna Putała, mgr Dorota Ślósarczyk

Budynek B9, II piętro, pokój 2.04

ul. Czarnowiejska 74

30-054 Kraków

e-mail: joanna.putala(at)agh.edu.pl

tel.: +48 12 617 4807

Kierownik studiów podyplomowych

dr inż. Artur Lasoń

Budynek D5, II piętro, pokój 2.05

ul. Czarnowiejska 74

30-054 Kraków

e-mail: artur.lason(at)agh.edu.pl

tel.: +48 12 617 4037